Western University vs Svay Rieng FC

Kirivong Sok Sen Chey vs National Police Commissary

Phnom Penh Crown FC vs Western University

Build Bright United vs Albirex Niigata Phnom Penh FC

TriAsia PP FC vs Asia Euro University

National Defense Ministry vs Albirex Niigata Phnom Penh FC

National Police Commissary vs Naga Corp

Asia Euro University vs Boeung Ket Rubber Field FC

TriAsia PP FC vs Naga Corp

National Defense Ministry vs Kirivong Sok Sen Chey