លីគកំពូលអង់គ្លេស

លីគកំពូលអង់គ្លេស

លីគកំពូលអង់គ្លេស ២០២០-២១

ចំណាត់ថ្នាក់

# 1 80 ពន្ទុ
Manchester City Manchester City
# 2 70 ពន្ទុ
Manchester United Manchester United
# 3 66 ពន្ទុ
Leicester City FC Leicester City FC
# 4 64 ពន្ទុ
Chelsea FC Chelsea FC
# 5 58 ពន្ទុ
West Ham United West Ham United
# 6 57 ពន្ទុ
Liverpool FC Liverpool FC
# 7 56 ពន្ទុ
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
# 8 55 ពន្ទុ
Everton FC Everton FC
# 9 52 ពន្ទុ
Arsenal FC Arsenal FC
# 10 50 ពន្ទុ
Leeds United FC Leeds United FC
# 11 48 ពន្ទុ
Aston Villa FC Aston Villa FC
# 12 45 ពន្ទុ
Wolverhampton Wolverhampton
# 13 41 ពន្ទុ
Crystal Palace FC Crystal Palace FC
# 14 40 ពន្ទុ
Southampton FC Southampton FC
# 15 39 ពន្ទុ
Burnley FC Burnley FC
# 16 39 ពន្ទុ
Newcastle United Newcastle United
# 17 37 ពន្ទុ
Brighton Hove Brighton Hove
# 18 27 ពន្ទុ
Fulham FC Fulham FC
# 19 26 ពន្ទុ
West Bromwich West Bromwich
# 20 17 ពន្ទុ
Sheffield United Sheffield United